FAALİYET ALANLARI

İhtiyati haciz
Haciz ve mahcuzların satışı
İpotek satışı
Rehnin paraya çevrilmesi
Genel kredi sözleşmesi alacak takipleri
Ticari kredi sözleşmesi alacak takipleri
Bireysel kredi sözleşmesi alacak takipleri
İstihkak davaları
İhalenin feshi davaları
Sıra cetveline itiraz davaları

Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları

Ticari alacakların takibi
Şirketlere danışmanlık
Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Lisans Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Franchise Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, faydali model ve endüstriyel tasarımın haksız kullanımının önlenmesi ve korunması
Taklitle mücadele, taklit malların toplatılması
Haksız kullanım ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takibi
Mevcut haksız kullanımın önlenmesi için tedbir talebi,

Fikri Mülkiyet Hukuku

Edebi, müzik, fikir ve sanat eserleri, mimari eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri,bilgisayar programları ve veri tabanları(yazılımlar) üzerindeki telif haklarının korunması ve vaki tecavüzlerin önlenmesi bağlantılı maddi ve manevi tazminat ve ceza davalarının takibi.

Tapu iptal ve tescil davaları
Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
Kamulaştırmasız el atma davaları
Meni müdahele ve Ecrimisil davaları
Kadastro tespiti davaları
Şufa (önalım) davası, Geçit hakkı kurulması davası
İpotek fekki davaları
Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

Ticari alacakların takibi
Şirketlere danışmanlık
Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Lisans Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Franchise Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

Şirketlerin/Tacirlerin karşılaştıkları hukuki porblemlerin çözümü
Sözleşme ve yazışmaların tanzim ve kontrolü
İhtar çekilmesi, Tespit yaptırılması

Kıdem İhbar Tazminatı davaları
İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, (maddi-manevi taz)
İşe iade davaları
Hizmet tespiti davaları
İşveren danışmanlık
İş kazaları sebebi ile açılan davalar
Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası

Nişandan kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları
Evlenmenin iptali ve yokluğu ile ilgili davalar
Boşanma ve boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat davaları
Mal paylaşımı davaları
Velayet davaları
Nafaka (İştirak, Tedbir, Yoksulluk) davaları
Soy bağının kurulması davaları
Evlat edinme davaları

Vasiyetname düzenleme
Mirasçı atama
Mirastan Iskat davaları
Ölünceye kadar bakım sözleşmesi düzenlenmesi
Mirası özgülemek sureti ile vakıf kurma ve ilgili davalar
Veraset ilamı davası
Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları
Tenkis davaları

Yanlış Tedavi ile Estetik durumun bozulması vs. ile bağlı zararları tazminen maddi ve manevi tazminat davaları
İş kaybı sebebi maddi tazminat davaları
Yanlış tedavi sonucu ölüm sebebi ile maddi ve manevi tazminat davları